LINGUA GALEGA LITERATURA 2ºBACHARELATO

LINGUA GALEGA LITERATURA 2ºBACHARELATO

Editorial:
BAÍA
Año de edición:
Materia
Libro didáctico
ISBN:
978-84-9995-054-9
Encuadernación:
Otros
-5%
36,40 €
34,58 €
IVA incluido
Disponible en distribuidora
Añadir a la cesta

Os contidos do presente libro diferéncianse en cinco bloques, a cada un dos cales, para a súa mellor e máis rápida identificación, asignamos unha cor: Lingua e sociedade, Morfoloxía, Tipoloxía textual, Historia da lingua e Literatura.

UNIDADE 1

I. SINTAXE. INTRODUCIÓN XERAL
1. Unidades, función e relacións sintácticas [10] 2. A frase [12] Actividades

II. A ESTRUTURA DA PALABRA
1. A estrutura da palabra: os morfemas [20] 2. Tipos de palabras [21] 3. A formación de palabras [22] Actividades [26]

III. REFORZO GRAMATICAL. DITONGOS E ACENTUACIÓN
1. Ditongos e hiatos [30] 2. O acento diacrítico [31] Actividades [32]

UNIDADE 2

I. AS FUNCIÓNS CLAUSAIS
1. Predicado [34] 2. Suxeito [34] 3. Complemento directo [36] 3. Complemento directo [36] 4. Suplemento [37] 5. Complemento indirecto [38] 6. Complemento circunstanciais [38] 7. Complemento axente [39] 8. Complemento predicativo [39] 9. Atributo [40] Actividades [41]

II. FONÉTICA E FONOLOXÍA. OS FONEMAS
1. Fonética e Fonoloxía [43] 2. O Fonema [43] 3. Os trazos distintivos [44] 4. Vogais e consoantes [44] 5. O sistema vocálico [45] 6. O sistema consonántico [47] 7. A sílaba [49] 8. Os trazos suprasegmentais [49] Actividades [52]

III. REFORZO GRAMATICAL. SUBSTANTIVO E ADXECTIVO
1. A flexión de xénero nas evolucións de -ANUM / -ANAM e -ONEM / -ONAM [55] 2. A formación do plural nas palabras compostas e nos estranxeirismo [56] Actividades [57]

UNIDADE 3

I. TIPOLOXÍA DAS CLÁUSULAS
1. Segundo a natureza do predicado [60] 2. Segundo a estrutura sintáctica [61] Actividades [69]

II. UNIDADE E DIVERSIDADE DAS LINGUAS
1. As variedades lingüísticas [70] 2. Variedades do galego [71] Actividades [80]

III. REFORZO GRAMATICAL. O PRONOME PERSOAL (I)
1. Valores das formas átonas do pronome [83] Actividades [84]

UNIDADE 4

I. INTRODUCIÓN Á GRAMÁTICA DO TEXTO
1. O texto [86] 2. As propiedades do texto [87] Actividades [92]

II. A LINGUA COMÚN OU VARIEDADE ESTÁNDAR
1. O proceso de estandarización do galego [98] 2. As desviación da norma culta: vulgarismos, arcaísmos e hiperenxebrismos [101] 3. Préstamos e interferencais [103] Actividades [104]

III. REFORZO GRAMATICAL. O PRONOME PERSOAL (II)
1. A reflexividade [106] 2. O posición do pronome átono [106] Actividades [107]

UNIDADE 5

I. A SEMÁNTICA
1. Introdución [110] 2. Significado, denotación e connotación [111] 3. O lexema [112] 4. Campo lexical ou campo semántico [113] Actividades [115]

II. O CONFLITO LINGÜÍSTICO
1. Bilingüismo e diglosia [119] 2. O tratamento legal das linguas en contacto [119] 3. Os prexuízos lingüísticos [120] Actividades [124]

III. REFORZO GRAMATICAL. O VERBO (I)
1. Vogais semiabertas e semifechadas [127] 2. Antepretérito e Pretérito de Subxuntivo [127] 3. O Futuro de Subxuntivo [128] 4. O Participio [128] Actividades [129]

UNIDADE 6

I. AS RELACIÓNS SEMÁNTICAS
1. Relacións de significado [132] 2. Relacións entre significante e significado [135] Actividades [138]

II. SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA ACTUAL
1. A situación sociolingüística de Galiza [141] 2. Factores sociolingüísticos que configuran a situación actual [141] 3. O galego: lingua minorizada, non minoritaria [143] 4. O galego: lingua en proceso de normalización [144] 5. A presenza exterior da lingua [147] 6. O galego e a lusofonía [147] 7. Sociedades multilingües, individuos e plurilingües [149] Actividades [150]

III. REFORZO GRAMATICAL. O VERBO (II)
1. O Infinitivo Persoal ou Conxugado [152] 2. As perífrases verbais [152] Actividades [154]

UNIDADE 7

I. O CAMBIO SEMÁNTICO
1. Causas do cambio semántico [156] 2. Tipos de cambios semánticos [158] Actividades [160]

II. AS FUNCIÓNS E ÁMBITOS DE USO DA LINGUA
1. Competencia e usos [ 163] 2. As funcións sociais da lingua [165] 3. Ámbitos de uso [166] Actividades [176]

III. REFORZO GRAMATICAL. AS CONXUNCIÓNS
1. As conxuncións comparativas [177] 2. A palabra "se" [177] 3. A palabra "que" [178] Actividades [179]

UNIDADE 8

I. A LINGUA GALEGA ENTRE 1900 E 1936
1. Contexto demográfico, económico e social [182] 2. Contexto político [182] 3. Situación da lingua [183] 4. Iniciativas normalizadoras [183] Textos e actividades [186]

II. AS IRMANDADES DA FALA
1. A poesía no tempo das Irmandades [187] 2. As Irmandades e a consolidación da narrativa galega [194] 3. O teatro no tempo das Irmandades da Fala [196] Textos e actividades [202]

UNIDADE 9

I. O GRUPO NÓS
1. Caracterización do grupo [210] 2. Vicente Risco [211] 3. Ramón Otero Pedrayo [216] 4. Castelao [222] Textos e actividades [227]

UNIDADE 10

I. AS VANGARDAS E A LITERATURA GALEGA
1. As vangardas artístico-literarias do primeiro terzo do século XX [236] 2. Problemática das vangardas en Galiza [238] 3. A xeración dos 'novecentistas' [239]

II. PANORAMA DA RENOVACIÓN LITERARIA GALEGA
1. Poesía [240] 2. Prosa [244] 3. Teatro [247] 4. Ensaio [249] 5. Xornalismo [250] Textos e actividades [251]

UNIDADE 11

I. A LINGUA GALEGA DURANTE O FRANQUISMO (1936-1975)
1. Contexto histórico, social e cultural. A guerra civil e as súas consecuencias. A ditadura franquista [260] 2. A resistencia lingüística e cultrua [263] Textos e actividades [265]

II. A LITERATURA GALEGA NA DIÁSPORA
1. O labor cultural do exilio galego [266] 2. A poesía na diáspora [268] 3. O teatro na diáspora [271] 4. A narrativa e o ensaio na diáspora [275] Textos e actividades [278]

UNIDADE 12

I. A LITERATURA GALEGA DE POSGUERRA: A POESÍA
1. Contexto. Do silencio á lenta recuperación [286] 2. Principais tendencias da poesía galega de posguerra [288] 3. Poetas da Xeración do 25 que publican na posguerra [289] 4. Poetas da Xeración do 36 [292] 5. Celso Emilio Ferreiro [294] 6. Os epígonos da Xeración do 36: a Promoción de Enlace [297] Textos e actividades [300]

UNIDADE 13

I. A LITERATURA GALEGA DE POSGUERRA: NARRATIVA, ENSAIO E TEATRO
1. A narrativa de posguerra [310] 2. O ensaio [322] 3. O teatro [326] Escolma de textos [328]

UNIDADE 14

I. A XERACIÓN DOS 50
1. A renovación da poesía galega [335] 2. A Nova Narrativa Galega [342] 3. O teatro da Xeración dos 50 [348] 4. O teatro independente e a Mostra de Ribadavia [350] Escolma de textos [355]

UNIDADE 15

I. TENDENCIAS DA LITERATURA GALEGA ACTUAL (I): NARRATIVA E ENSAIO
1. A narrativa galega nas últimas décadas [364] 2. O ensaio nas últimas décadas [384]

UNIDADE 16

I. TENDENCIAS DA LITERATURA GALEGA ACTUAL (II): POESÍA E TEATRO
1. A poesía das últimas décadas [394] 2. Panorama do teatro galego actual [412] Escolma de textos [422]